BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagtilbud i Holeby

Dagplejen, Myretuen, Skovbørnehaven og SFO 1 & 2

Skiftende billeder

Vi vil hermed byde dig og din familie velkommen i Holeby.

 

Vi kan i Dagtilbud tilbyde dagpleje for de mindste, børnehaven Myretuen, Skovbørnehaven Søholt og SFO + SFO2. Et unikt tilbud til børn.

 

Når jeres barn starter i dagplejen vil I blive budt inden for i et privat hjem, som er godkendt og indrettet til at dagplejeren kan være sammen med børnene i gode og trygge hjemlige omgivelser. Velkomstfolder dagplejen

 

I børnehaven Myretuen prioriterer vi udelivet højt. Vi har en stor dejlig legeplads med mange muligheder, hvor en stor del af vores aktiviteter foregår. Børnehaven Myretuen ligger i et stort parkområde med mange tur muligheder.

 

Skovbørnehaven ligger 8 km. fra Myretuen i dejlige omgivelser ved Søholt gods. Her færdes børnene i den omliggende natur hele dagen og har alle deres aktiviteter udendørs i et tæt miljø, og den lille gruppe giver ejerskab.

Velkomstfolder Myretuen  Infofolder Myretuen

 

SFO 1 & 2.

SFO danner rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.  holeby-skole.skoleporten.dk

 

Med venlig hilsen

Personalet

 

 

 

 

Yderligere information se link.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Valg til Landsbyordningens bestyrelse

  Holeby Landsbyordning

   

  Til forældre med børn indskrevet i Holeby Landsbyordning.

   

  Den nye skolestruktur træder formelt i kraft 1/8-2020. Den nye styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen regulerer landsbyordningernes fælles bestyrelser. For hver skole nedsættes en valgbestyrelse, der har ansvaret for gennemførelsen af valget. Valgbestyrelsen består af et udpeget medlem af Børne- og Skoleudvalget, en forældrerepræsentant fra skolen og skolelederen.

   

  Valgene gennemføres som fredsvalg, hvis der ikke er flere kandidater end pladser. Fredsvalg af forældrerepræsentanter er betinget af, at de opstillede kandidater senest 14 dage efter valgmødet er enige om opstillingsrækkefølgen.

   

  Landsbyordning betyder i Holeby et læringsmiljø fra 0 - 12 år

   

  Holeby Landsbyordning tilbyder et trygt og udviklende tilbud til børn fra 0 - 12 år. I de første tre år af jeres børns liv sker en fantastisk udvikling, og barnets tid hos os i Landsbyordnings dagpleje er både lærerig, udviklende og tryg. Sammen med jer skaber vi et godt fundament i jeres barns liv. I Myretuen og i Skoven bygger vi oven på dette fundament i et tæt samarbejde med jer forældre. Børnehaven er indrettet ud fra tanken om det positive læringsrum. Vi dyrker nærvær, hygge, glæde og omsorg, og på den måde skaber vi motiverede børn, der har lyst til at lege og lære. I skolestarten sørges der for en god og tryg overgang til skolen, hvor der er god plads til at boltre sig på - både inde og ude. Et naturligt flow mellem SFO, indskoling, SFO2, sikrer, at alle kender alle og føler sig trygge. Vi tror på, at et trygt sted at være er et godt sted at lære.

   

  En plet midt i naturen

   

  Holeby Landsbyordning ligger placeret med helt unikke muligheder for at bruge naturen omkring os. Dagplejen har rige muligheder for at komme ud, enten i dagplejen, i landsbyordningens legestue eller i parken og områderne rundt om landsbyordningens bygninger. Når børnene overgår til børnehave er der mulighed for at vælge landsbyordningens skovbørnehave i Søholt-skoven eller Myretuen som er placeret i landsbyoredningens bygninger. Myretuen har foruden en helt ny legeplads også adgang til den ”gamle” Myretues naturlegeplads.

   

  Landsbyordningen har i det foregående år været igennem en større ombygning. I forbindelse med denne er det blevet prioriteret at anlægge udeskolemiljøer så undervisningen kan trækkes udenfor og komplimenteres at de store grønne arealer rundt om landsbyordningen.

   

  Den røde tråd

   

  Vi møder jeres familie, når jeres barn fylder 6 måneder. Vi følger jer godt på vej, hjælper med hvis noget bliver svært, hjælper med at komme ind på vejen igen og vi sikrer overgangen efter 6. klasse når jeres barn skal skifte til en overbygningsskole. Hele denne ”rejse” bliver i et samvær med nærvær, udslagsgivende i forhold til at give eleven kundskaber og færdigheder, der forbereder til videre uddannelse og giver lyst til at lære mere. Det flow vi i samarbejde med jer forældre skaber omkring overgange fra dagpleje, børnehave, skole, skal skabe en tydelig rød tråd, som gør overgangen tryg og blid. Dagplejerne har deres gang i Landsbyordningens legestue, dør om dør med børnehaven, så disse rammer bliver vante inden børnene starter der. Børnehaven benytter hallen ved skolen og deltager i forskellige arrangementer på skolen, så børnene allerede før skolestart kender rammerne i skolen og har mødt de voksne. Ligesom personalet kommer fast i børnehaven i månederne op til overgangen.
   

  Trivsel er nøglen

   

  I Holeby Landsbyordning vil vi gerne inddrage både børn og voksne i udviklingen af vores landsbyordning. Vi har fokus på, at både børn og voksne trives og udvikles i et positivt miljø. Vi afholder løbende samtaler med jeres børn og forældresamtaler mindst en gang om året, og hvis der er behov for flere, er vores dør altid åben.

   

  Vores forældreråd har arrangeret årlige tilbagevendende arrangementer, både i børnehave og skole. Det håber vi kan fortsætte.

   

  På skolen arbejder vi med venskabsklasser og har haft tradition for fælles morgensang. Det er et led i forebyggende trivselsarbejde som vi vægter højt.

   

  Valgmøde

   

  På valgmødet giver valgbestyrelsen en orientering om de regler, der gælder for skolebestyrelsesvalget.

  Valgmødet finder sted tirsdag den d. 12.  maj kl. 18.00 i Arenaen.

   

   

  Valgbestyrelsen på Holeby Landsbyordning

  Valgbestyrelsen består af et medlem fra byrådet, mindst et medlem fra den nuværende skolebestyrelse og landsbyordningslederen.

  I Holeby er valgbestyrelsen sammensat således:

  Thomas Bo Østergaard - byrådet, som er formand for valgbestyrelsen

  Mia Schmidt Pedersen -  forældrerepræsentant for skolen

  Malene Hjøllund – Landsbyordningsleder

   

  På valg

   

  Interesserede kandidater til Landsbyordningsbestyrelsen kan henvende sig på kontoret senest den 1. juni.

   

  Listen med kandidater lægges på AULA og der kan gives indsigelser frem til 15. juni.

   

  I bekendtgørelse for valg til skolebestyrelser fremgår følgende i forhold til valgbarhed:

   

   

   § 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter

  ønske herom over for skolens leder:

  1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud,

  i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller

  godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens

  indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

  2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet

  i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.

  3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker

  heri.

  4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen

  med forældremyndighedens indehaver og barnet.

  5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen

  med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver

  giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

  Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

   

  Link til PIXI - Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2020

   

  07-05-2020